Oznámení o době a místě konání voleb

od | Publikováno/poslední změna: 21. 9. 2020

Starosta obce Patokryje podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Patokryjích, čp. 35.

  • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
  • Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  • Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem je povinen, po prokázání totožnosti, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
  • Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad Patokryje a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Karel Řehák
starosta obce