Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Patokryje podle ustanovení § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
     – v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22:00 hodin
     – a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14:00 hodin.
 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu v Patokryjích, č.p. 35.

Další informace:

 • Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb volič může hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.
 • Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
 • Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
 • Volič, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud vonič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
 • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Patokryje, a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na území svého volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 • Informace o způsobu hlasování budou doručeny voličům společně s hlasovacími lístky pro volby do Evropského parlamentu.

V Patokryjích dne 6. 5. 2019

Karel Řehák, v.r.
starosta obce