Ustavující zasedání – 6. listopadu 2014

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Patokryje

Obecní úřad Patokryje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, svolaného dosavadním starostou obce Patokryje  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Restaurace „U Křížku“

Doba konání: 6. listopadu 2014 od 18,00 hodin

Navržený program:        

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o   obcích)

6) Smlouva s ČEZ Distribuce,a.s. o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-4004816/VB/004 (MO-Patokryje-knn,pč.45784,zahrady)

7) Oprava cesty v zahrádkářské kolonii u Srpiny

8) Záměr prodeje části p.p.č. 506/1 u č.p. 23

9) Koupě části  p.p.č. 34/3,4 (Obec x p. Fériová) a směna částí p.p.č.3/1 ( Obec x Svoboda Centrum, Most) u č.p. 15

10) Připojení elektřiny k bytu v č.p. 35 (předělaný byt z bývalé knihovny)

11) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

Karel Řehák, dosavadní starosta obce Patokryje