Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Patokryje

Územní plán

 

Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, jako úřad územního plánování příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a na žádost obce pořizovatel Územního plánu Patokryje včetně jeho změny č. 1 oznamuje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Patokryje a jeho projednání.
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Patokryje, je zpracován v souladu s ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona.
Vzhledem k rozsahu zprávy o uplatňování územního plánu Patokryje, není možné jej zveřejnit na úřední desce. Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 správního řádu je úplné znění návrhu Zprávy o uplatňování vystaveno k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky na úřední desce, tj. od 27. 07. 2022 do 29. 08. 2022

  • na internetových stránkách Magistrátu města Mostu – mesto-most.cz ;
  • na internetových stránkách obce Patokryje – https://www.patokryje.cz/

Do návrhu zprávy o uplatňování je možné nahlížet také v úředních hodinách na Magistrátu města Mostu (kancelář č. 111) nebo na Obecním úřadu Patokryje. V uvedené lhůtě, tj. do 29. 08. 2022 může každý uplatnit své připomínky K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Adresou pro zaslání připomínek, požadavků a podnětů je Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční 1, 434 69 Most.

VV_podepsaná

Zpráva o uplatňování územního plánu Patokryje

 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem: PROGRAM: 1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu 3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární...

Počet a sídla volebních okrsků

Počet a sídla volebních okrsků

  Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna...

Informace pro voliče

Informace pro voliče

  Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail:...