Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 13. prosince 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Rozpočet obce na rok 2023
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2025
5. Plán inventur na rok 2022 a složení inventarizační komise
6. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Číst dál

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 29. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
3. Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Obrnice
2. Návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK
4. Schválení výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem
„Patokryje – splašková kanalizace“,

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Číst dál

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na 1. zasedání zastupitelstva obce Patokryje

Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 8. listopadu 2022 v sále Obecního domu od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
3. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2025
4. Delegování zástupce na valnou hromadu SVS, a.s.
5. Různé

Karel Řehák, v.r.
starosta

Číst dál

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Ustavující zasedání

Obecní úřad Patokryje v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, svolaného dosavadním starostou obce Karlem Řehákem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:  Sál Obecního domu v Patokryjích, č.p. 138
Doba konání:  18. října 2022 od 18:30

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Rozpočtové opatření č. 4
7) Pořízení internetového mapového serveru od firmy GPlus, s.r.o.
8) Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Karel Řehák, v.r.
dosavadní starosta obce Patokryje

Číst dál

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v úterý 13. 9. 2022 v sále Obecního domu od 18:00 hodin.

Program:

  1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
  2. Návrh SVS a.s. na způsob oceňování věcných břemen v obcích Ústeckého kraje
  3. Návrh na zřízení služebnosti – přístupová cesta k pozorovacímu vrtu CHMI
  4. Různé

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Mimořádné zasedání

P O Z V Á N K A
na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konané dne 24. 5. 2022 v sále Obecního domu od 18:00 hod.
PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Souhlas s umístěním nové trafostanice na pozemku č. 384/16 v k.ú. Patokryje
3. Smlouva o odborné pomoci s firmou AGIS účetnictví a daně, a.s.
4. Cenová nabídka firmy Sigmin, a,s, ke zpracování žádosti o dotaci na Sběrný dvůr v Patokryjích

Karel Řehák, v.r.
starosta obce

Číst dál