Počet a sídla volebních okrsků

Počet a sídla volebních okrsků

 

Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023):

volební okrsek č. 1 na Obecním úřadě v Patokryjích č.p. 35 

Karel Řehák v.r.
starosta obce

 

Číst dál

Počet a sídla volebních okrsků

Informace pro voliče

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail: obec@patokryje.cz

Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Patokryjích, vydá Obecní úřad Patokryje na jeho žádost voličský průkaz. S voličským průkazem může volit
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

  • osobně, (při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam). O vydání voličského průkazu lze takto požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (elektronickou žádost lze vytvořit v Portálu občana). Tato žádost musí být Obecnímu úřadu Patokryje doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
    tj. do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin

Obecní úřad Patokryje vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.
____________________________________________________________________________________________________

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky:
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze:

  • osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. 1. 2023 do 16:00 hodin(při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam)
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče(elektronickou žádost lze vytvořit v Portálu občana). Tato žádost musí být Magistrátu města Mostu (příslušnému obecnímu úřadu) doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 20. 1. 2023 do 16:00 hodin

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Patokryjích žádat na Obecním úřadě v Patokryjích.

Písemná podání je možno dle výše uvedených podmínek zasílat na adresu: Obecní úřad Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most nebo na ID datové schránky: p3sbmiv.

Žádost o vydání voličského průkazu -prezident

 

 

Číst dál

Počet a sídla volebních okrsků

Informace – voličské průkazy

 

Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně,
a to i poslední den lhůty, tedy zítra 28. září 2022 od 8:00 do 16:00 hodin.
V případě zájmu o vystavení voličského průkazu pro druhé kolo voleb volejte na číslo +420 728 11 80 80.

Číst dál

Počet a sídla volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starosta obce Patokryje dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Patokryje a do Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 23. a 24. září 2022:

místem konání voleb je volební okrsek č. 1 na Obecním úřadě v Patokryjích č.p. 35 

Karel Řehák
starosta obce

 

 

Číst dál

Počet a sídla volebních okrsků

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Pro volby do Zastupitelstva obce Patokryje a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, v souladu s § 15 odst.1 písm. d) zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů a dle § 14c odst.1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
stanovuji počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Patokryje takto:

6 členů OVK (tj. 5 členů OVK + zapisovatel)

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál