Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starosta obce Patokryje dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. g) zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuje o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Patokryje a do Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 23. a 24. září 2022:

místem konání voleb je volební okrsek č. 1 na Obecním úřadě v Patokryjích č.p. 35 

Karel Řehák
starosta obce

 

 

Číst dál

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Pro volby do Zastupitelstva obce Patokryje a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, v souladu s § 15 odst.1 písm. d) zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů a dle § 14c odst.1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
stanovuji počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek č. 1 Patokryje takto:

6 členů OVK (tj. 5 členů OVK + zapisovatel)

Karel Řehák
starosta obce

Číst dál

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne 30. září a 1. října 2022.
Informace o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR (2022)
Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v Patokryjích, vydá Obecní úřad Patokryje na jeho žádost voličský průkaz.
S tímto průkazem může volit pouze ve svém volebním obvodu, tzn. pouze na území okresu Most. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán.

Žádosti o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem v Patokryjích se vyřizují v úředních hodinách na Obecním úřadě Patokryje a písemné žádosti se zasílají na adresu Obecní úřad Patokryje, Patokryje 35, okr. Most 434 01 nebo do datové schránky obce: p3sbmiv. Informace poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon: 476118232, email:obec@patokryje.cz.

Žádost lze podat:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. Tato žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 16. 9. 2022 do 16:00 hodin
  • osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 21. 9. 2022 do 16:00 hodin (při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam)
  • Obecní úřad Patokryje vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 8. 9. 2022 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
  • při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát, volič nebude moci volit.
  • v případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz (VP) pro konkrétní kolo voleb do Senátu, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden VP pro první kolo a druhý VP pro druhé kolo).
  • požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně. V této době může obecní úřad vydávat voličské průkazy do 28. 9. 2022 do 16:00 hodin.
    Vzor-Žádost o vydání voličského průkazu
    Vzor-Žádost o vydání voličského průkazu

Číst dál