Informace pro voliče

Volby

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Informace k volbám poskytuje Obecní úřad Patokryje, telefon:  476118232, e-mail: obec@patokryje.cz

Voliči, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Patokryjích, vydá Obecní úřad Patokryje na jeho žádost voličský průkaz. S voličským průkazem může volit
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí na zastupitelských úřadech ČR.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

  • osobně, (při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam). O vydání voličského průkazu lze takto požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, do 11. ledna 2023 do 16:00 hodin
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče (elektronickou žádost lze vytvořit v Portálu občana). Tato žádost musí být Obecnímu úřadu Patokryje doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
    tj. do 6. ledna 2023 do 16:00 hodin

Obecní úřad Patokryje vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 29. prosince 2022, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.
____________________________________________________________________________________________________

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta republiky:
Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze:

  • osobně, a to do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 25. 1. 2023 do 16:00 hodin(při osobním podání není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad sepíše úřední záznam)
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče(elektronickou žádost lze vytvořit v Portálu občana). Tato žádost musí být Magistrátu města Mostu (příslušnému obecnímu úřadu) doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 20. 1. 2023 do 16:00 hodin

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Patokryjích žádat na Obecním úřadě v Patokryjích.

Písemná podání je možno dle výše uvedených podmínek zasílat na adresu: Obecní úřad Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most nebo na ID datové schránky: p3sbmiv.

Žádost o vydání voličského průkazu -prezident

 

 

Počet a sídla volebních okrsků

Počet a sídla volebních okrsků

  Dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) informuji o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna...

Informace – voličské průkazy

Informace – voličské průkazy

  Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně, a to i poslední den lhůty, tedy zítra 28. září 2022 od 8:00 do 16:00 hodin. V případě zájmu o vystavení voličského průkazu pro druhé kolo voleb volejte na číslo +420 728 11 80...

Změně termínu zasedání

Změně termínu zasedání

Oznamuji, že zasedání Zastupitelstva obce Patokryje plánované na 6. září 2022 se ze zdravotních důvodů přesouvá na 13. září 2022. Pozvánka s programem bude vyvěšena v časovém předstihu. Karel Řehák, v.r. starosta obce