Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 13. 12. 2006

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1)Návrh Územního plánu obce Patokryje
  • Text usnesení k tomuto bodu a vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování- Krajského úřadu Ústeckého kraje-odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.UPS/902/159266/169583/06/B ze dne 23. 11. 2006, je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
  • 2) Navýšení příspěvku z 5,-Kč na 10,-Kč na Sdružení obcí Srpina, s podmínkou schválení v zastupitelstvech jednotlivých obcí Sdružení
  • 3) Volbu inventarizační komise ve složení :
  • Předseda p. Hrzánová Helena
    Členové p. Chlupsa František, p. Ing. Zelenka Petr

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...