Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1)Návrh Územního plánu obce Patokryje
  • Text usnesení k tomuto bodu a vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování- Krajského úřadu Ústeckého kraje-odboru územního plánování a stavebního řádu č.j.UPS/902/159266/169583/06/B ze dne 23. 11. 2006, je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
  • 2) Navýšení příspěvku z 5,-Kč na 10,-Kč na Sdružení obcí Srpina, s podmínkou schválení v zastupitelstvech jednotlivých obcí Sdružení
  • 3) Volbu inventarizační komise ve složení :
  • Předseda p. Hrzánová Helena
    Členové p. Chlupsa František, p. Ing. Zelenka Petr