Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o zákazu volného pobíhání zvířat

Článek 1
Úvodní ustanovení

Článek 2
Veřejné prostranství v obci

Za veřejné prostranství v obci se považuje ulice,silnice,náves, chodníky, veřejná zeleň,parky a další prostory přístupné každému bez omezení,sloužící obecnému užívání,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru zastavěné části obce.

Článek 3
Zákaz volného pobíhání zvířat a povinnosti držitele zvířat

/1/Činností,jež by mohly narušit veřejný pořádek,ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku v obci,ohrozit čistotu v obci,je volné pobíhání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat.
/2/Z toho důvodu se zakazuje
a) volné pobíhání psů,koz,ovcí,drůbeže a jiného domácího a hospodářského zvířectva (dále jen“zvířat“) na veřejném prostranství v obci.
b) vstup se zvířaty do areálu požární nádrže a
dětského a fotbalového hřiště v obci.
/3/Držitel psa je povinen jej nenechat pobíhat po veřejném prost­ranství bez dozoru a neustálé kontroly při použití odpovídajícího
bezpečného zajištění tak, aby nedošlo k ublížení na
zdraví, způsobení jiné škody nebo k obtěžování jiného.
/4/Držitel zvířat je povinen
a) provést zajištění nemovitosti tak,aby nedošlo k následnému volnému pobíhání zvířat na veřejném prostranství.
b) odstranit znečištění na veřejném prostranství způsobené psem nebo jiným zvířetem.
/5/Na těchto místech v obci Patokryje musí držitel vést psa na vodítku opatřeného obojkem.

Článek 4
Sankce

/1/Porušení povinnosti vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky bude postihováno jako přestupek,odkaz 1/ nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.
/2/V případě, že pes bude volně pobíhat na veřejném prostranství,může být odchycen a náhrada nákladů spojených s odchytem bude vymáhána na držiteli psa,přičemž bude postupováno podle zvláštních předpisů, odkaz 2/

Článek 5
Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku č.6 ze dne 9.2.2000,o místních poplatcích.
Nabývá účinnosti dnem 17.3.2004


1/zákon č.200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2/zákon č.246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...